Privacy Policy

Załącznik 1 „Polityka Ochrony Prywatności”

1. Postanowienia ogólne:

Katarzyna Gendis (zwana dalej „Boost by Kasia Gendis”) będąca właścicielem strony internetowej www.boostbykasiagendis.com i prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Gendis, z siedzibą przy Majdańskiej 13 m 47, Warszawa, posługująca się numerem NIP 113-03-73-467, pełni rolę administratora w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane „RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

Strona internetowa „www.boostbykasiagendis.com” nie wymaga do prawidłowego funkcjonowania żadnych informacji ponad te, które są standardowo wykorzystywane przy działaniu stron internetowych – w szczególności do odnotowywania statystyk oglądalności strony, w tym celu na urządzeniu odwiedzającego stronę mogą być zapisywane pliki cookies na potrzeby stosowania usługi „Google Analytics”.

Wszelkie wykorzystywane pliki cookies lub inne formy przetwarzania danych przez strony internetowe są bardzo dobrze widoczne w przeglądarce Mozilla Firefox, po kliknięciu na ikonkę „i – informacje o stronie” przed paskiem adresu.

Pliki cookies są wykorzystywane, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę ustawieniami swojej przeglądarki – użytkownik może usunąć lub wybrać takie ustawienia przeglądarki, które zablokują możliwość zapisywania tych plików:

W przeglądarce Mozilla Firefox poprzez wejście w „Opcje” –> „Prywatność i bezpieczeństwo” –> „Ciasteczka i dane stron”

W przeglądarce Google Chrome „Ustawienia”–>”Zaawansowane” –> „Prywatność i bezpieczeństwo” –> ”Ustawienia witryn” –> „Pliki cookie”

Dodatkowo – użytkownik może pobrać oficjalną „nakładkę” blokującą Google Analytics do przeglądarek Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera pod tym Linkiem [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl]

Przy dodawaniu komentarzy do artykułów/notek odnotowywany jest do celów ochrony przed spamem, botami i zachowania porządku na stronie (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) adres IP komentującego oraz określenie dostawcy jego usług internetowych – te informacje nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Informacje te są zachowywane przez czas istnienia strony internetowej.

Komentujący może podać nick taki, jaki uzna za stosowne.

2. Przetwarzanie danych oraz jego zakres:

Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobe Użytkowników w celu realizacji i wykonania usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym do jej wykonania, Użytkownik w konkretnych sytuacjach może podać dane dodatkowe lub wyrazić zgodę na wykorzystanie danych podawanych przy zamawianiu usługi do konkretnie oznaczonych celów (o czym za każdym razem informowanych jest w konkretnej sytuacji) – ta część danych przetwarzana jest na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO, co oznacza że brak takiej zgody nie ma wpływu na świadczenie usługi.

Po zakończeniu usługi dane przetwarzane do upływu okresu związanego z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.1. Rejestracja – rejestracja na zajęcia może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, e-mail

2.2. Zawieranie transakcji – Administrator, w ramach usług świadczonych przez Boost by Kasia Gendis,  może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia zawarcia umowy Sprzedaży usług oferowany przez Boost by Kasia Gendis.

2.3. Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Boost by Kasia Gendis oraz korzystających z usług Boost by Kasia Gendis. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji.

2.4 Rezerwacje, obecność i sprzedaż produktów – Administrator, w ramach usług świadczonych przez Boost by Kasia Gendis  może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu rejestracji rezerwacji i obecności na zajęciach, a także informacji o sprzedanych produktach przez korzystających z usług Boost by Kasia Gendis.

2.5. Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora. Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, parametry oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu. Szczegóły dotyczące stosowani plików cookies zostały wskazane Polityce Prywaności.

2.6. Konkursy – Administrator może przetwarzać dane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców.

3.Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

-umożliwienie dostępu do usług on line świadczonych przez Boost by Kasia Gendis, w tym prowadzanie rezerwacji usług,

-rejestracji sprzedaży usług kupionych przez klienta (w tym realizacja obowiązków w związanych prowadzeniem sprawozdawczości finansowej),

-umożliwienie dokonywania transakcji zakupu dostępu do usług,

-zapewnianie obsługi transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,

-kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,

-przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania strony, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,

-zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,

-obsługa reklamacji Użytkowników,

-prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów Administratora

-obsługa próśb Użytkowników,

-organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,

-wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,

-zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności,

-prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

– wykorzystywanie danych do celów statycznych oraz archiwizacja niezbędnej dokumentacji

4. Odbiorcy danych

4.1 Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usług księgowych, zapewniania miejsce na serwerze oraz serwisowania stosowanego oprogramowania – w każdym z tych przypadków ewentualny dostęp do danych osobowych Użytkowników możliwy w związku ze świadczeniem tych usług odbywa się w trybie art. 28 RODO, co oznacza że podmioty te zostały zobowiązane do zachowania poufności oraz odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych.

4.2 Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem potrzeby udostępnienia informacji na temat Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.

4.3 W zależności od wyboru ustawień przez Użytkownika dostęp do jego danych mogą mieć inni  Użytkownicy.

5. Uprawnienia Użytkowników

5.1. Każdy Użytkownik ma prawo do :

-dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,

-wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administratora ze sprzeciwem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w konkretnym celu,

-żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 , kod pocztowy 00-193) oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:

-żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

-żądania ewidentnie nieuzasadnionego,

-żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator.

5.2. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska i  adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Użytkownika, wybrane funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne dla Użytkownika (np: możliwość rejestracji, składania zamówień, kontaktu z innymi Użytkownikami).

5.3. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kasia@boostbykasiagendis.com

6. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Serwisem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.

7. Inne

-Administrator przechowuje  dane osobowe Użytkowników przez okres świadczenia usługi (posiadania statusu aktywnego Użytkownika), a po wykonaniu usługi przez czas wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących prawa podatkowego i rachunkowości (w szczególności faktury i potwierdzenia transakcji przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zostały wystawione);

– niezależnie od powyższego, dane Użytkowników po zakończeniu świadczenia usługi, przechowywane są do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (co stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO), po czym są usuwane lub poddawane anonimizacji;

W sytuacjach, w których podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (np. wysyłanie treści o charakterze marketingowym w ramach newslettera) dane usuwane są z chwilą wycofania zgody (z wyłączeniem potwierdzenia wyrażenia zgody, które przechowywane są w celach dowodowych prze okres 5 lat wynikający z art. 189g § 1 kodeksu postępowania administracyjnego);   l 

 – w przypadku uwzględnienia zgłaszanego sprzeciwu.  Dane nie są wykorzystywane do realizacji kwestionowanego celu lub są usuwane, o ile sprzeciw zostanie w tym zakresie uwzględniony.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2020

Boost by Kasia Gendis zastrzega sobie prawo do zmian cen i grafików zajęć. 

Boost by Kasia Gendis zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć, jeśli na dane zajęcia zgłosi się mniej niż 4 osoby. 

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.boostbykasiagendis.com.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.