Website Regulations

Regulamin świadczenia przez serwis www.bootstbykasiagendis.pl

Definicje

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.boostbykasiagendis.com, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.boostbykasiagendis,com na rzecz Użytkowników.

Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

Usługodawca to Katarzyna Gendis, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Gendis, ul. Majdańska 13 m 47, 04-088 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 113-03-73-467 oraz REGON 015056687, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.

Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim i angielskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url https://boostbykasiagendis.com/ 

Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. tel: 602510969, e-mail: kasia@boostbykasiagendis.com

Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.

§1

Ogólne warunki umowne

1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu www.boostbykasiagendis/regulamin

2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.

4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.

6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2

Warunki korzystania.

W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

Korzystanie z Serwisu następuje poprzez jednorazowe zarejestrowanie się, poprzez zakupienie dostępu do zajęć on line, zgodnie z podanym na stronie grafikiem.

Po wykupieniu dostępu Użytkownik dostaje, na podany przez niego w czasie rejestracji adres e mail, link do zajęć prowadzonych on line.

Rejestracja polega na wpisaniu adresu e mail i dokonaniu płatności. 

Rejestracja i dokonanie płatności przez Użytkownika jest jednoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i akceptuje Regulamin strony.

Rejestracja i dokonanie płatności przez Użytkownika jest jednoznaczne z tym, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.

Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Umowa o świadczenie Usługi zawarta jest jednorazowo, na czas trwania jednych zajęć on line.

Cena zajęć podana jest na stronie internetowej Usługodawcy.

Rejestracja i dokonanie płatności za zajęcia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Użytkownika, iż został on poinformowany o tym, że ćwiczenia fizyczne widoczne w poszczególnych Sesjach są ćwiczeniami poglądowymi, skierowanymi do szerokiego grona odbiorców i nie zostały przygotowane w oparciu o jego indywidualne potrzeby, dlatego Użytkownik powinien wykonywać je na własną odpowiedzialność, w szczególności biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz możliwości fizyczne.

§3

Świadczenie bezpłatnych Usług

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatne Usługi Journal.

Umowa o świadczenie Usługi Journal zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Journal przez Usługodawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji subskrypcji Journal na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługodawcy na rzecz Użytkownika, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Użytkownika z subskrypcji przy użyciu pola dezaktywującego, który jest umieszczany w każdej wiadomości Journal.

Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

§4

Płatność

W Serwisie pobierana jest opłata w przypadku rejestracji przez Użytkownika na zajęcia on line prowadzone przez Usługodawcę. 

Ceny produktów podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych (oraz w dolarach USD) i zawierają wartość podatku VAT zgodną ze przyjętymi przepisami prawa podatkowego stawkami

Dokonanie płatności z tytułu zakupu produktów i usług w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem serwisu T Pay.com

§5

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę, a Użytkownik, po dokonaniu rejestracji i płatności, nie skorzystał z otrzymanego linku do zajęć on line, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

§6

Postanowienia uzupełniające

Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

Domena internetowa Serwisu, jego logotypy i nazwa stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.

Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w bazie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.

§7

Reklamacje

Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie usług świadczonych drogą

elektroniczną, w tym składać reklamacje:

a) pisemnie na adres: Katarzyna Gendis, ul. Majdańska 13 m 47, 04-088 Warszawa,

04-088 Warszawa lub 

b)w formie poczty elektronicznej, na adres: kasia@boostbykasiagendis.com

Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać opis zdarzenia lub problemu będącego przedmiotem

zgłoszenia lub reklamacji oraz dane kontaktowe, umożliwiające przekazanie przez Usługodawcę

odpowiedzi.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o

sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację klient otrzymuje w formie maila lub w przypadku braku adresu mailowego na adres jaki widnieje w korespondencji.

§8

Postanowienia końcowe

Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.

Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę. Osobom, których dane zostały przez Usługodawcę zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Załączniku 1 „Polityka Ochrony Prywatności”

Zawierając Umowę o świadczenie Usług, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych.

Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.

Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany.

W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Załącznik 1 „Polityka Ochrony Prywatności”

1. Postanowienia ogólne:

Katarzyna Gendis (zwana dalej „Boost by Kasia Gendis”) będąca właścicielem strony internetowej www.boostbykasiagendis.com i prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Gendis, z siedzibą przy Majdańskiej 13 m 47, Warszawa, posługująca się numerem NIP 113-03-73-467, pełni rolę administratora w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane „RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

2. Przetwarzanie danych oraz jego zakres:

Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu.

2.1. Rejestracja – rejestracja na zajęcia może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, e-mail

2.2. Zawieranie transakcji – Administrator, w ramach usług świadczonych przez Boost by Kasia Gendis,  może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia zawarcia umowy Sprzedaży usług oferowany przez Boost by Kasia Gendis.

2.3. Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Boost by Kasia Gendis oraz korzystających z usług Boost by Kasia Gendis. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji.

2.4 Rezerwacje, obecność i sprzedaż produktów – Administrator, w ramach usług świadczonych przez Boost by Kasia Gendis  może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu rejestracji rezerwacji i obecności na zajęciach, a także informacji o sprzedanych produktach przez korzystających z usług Boost by Kasia Gendis.

2.5. Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), parametry oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu oraz usług podmiotów zewnętrznych.

2.6. Konkursy – Administrator może przetwarzać dane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców.

3.Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

-umożliwienie dostępu do usług on line świadczonych przez Boost by Kasia Gendis, w tym prowadzanie rezerwacji usług,

-rejestracji sprzedaży usług kupionych przez klienta,

-umożliwienie dokonywania transakcji zakupu dostępu do usług,

-zapewnianie obsługi transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,

-kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,

-przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania strony, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,

-zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,

-obsługa reklamacji Użytkowników,

-prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów Administratora

-obsługa próśb Użytkowników,

-organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,

-wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,

-zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności,

-prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

-statystycznych,księgowych,archiwizacyjnych.

4. Udostępnianie danych

4.1 Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem potrzeby udostępnienia informacji na temat Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.

4.2. Administrator może udostępniać podmiotom trzecim dane w formie anonimowej, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, a służą poprawie wyświetlanej treści w Serwisie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Użytkowników poza Serwisem.

5. Uprawnienia Użytkowników

5.1. Każdy Użytkownik ma prawo do :

-dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,

sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizacji) oferty Serwisu oraz związanych z tym działań marketingowych,

-sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:

-żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

-żądania ewidentnie nieuzasadnionego,

-żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator.

5.2. Podanie danych przez Użytkownika jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Użytkownika, wybrane funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne dla Użytkownika (np: możliwość rejestracji, składania zamówień, kontaktu z innymi Użytkownikami).

5.3. Użytkownik może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kasia@boostbykasiagendis.com

6. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Serwisem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.

7. Inne

 Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Użytkowników do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po odwołaniu zgody, przez okres  odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2020

Boost by Kasia Gendis zastrzega sobie prawo do zmian cen i grafików zajęć. 

Boost by Kasia Gendis zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć, jeśli na dane zajęcia zgłosi się mniej niż 4 osoby. 

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.boostbykasiagendis.com.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.